Chính sách bảo mật thông tin

 • Mục lục

1. Giới thiệu

2. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và xử lý

3. Mục đích thu thập và xử lý thông tin cá nhân

4. Phạm vi sử dụng thông tin của chúng tôi

5. Thời gian lưu trữ thông tin

6. Cam kết bảo mật

7. Cách thức truy cập và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình

8. Liên kết với các website của bên thứ 3

9. Sửa đổi

1. GIỚI THIỆU

Công Ty Cổ Phần Skills Bridge (sau đây gọi là “Skills Bridge”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính Sách”) quy định cách thức mà chúng tôi sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn đã chia sẻ với Skills Bridge trong quá trình sử dụng website của chúng tôi.


Trong trường hợp chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để nhận biết bạn khi sử dụng website này, bạn có thể yên tâm rằng những thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo quy định của Chính Sách này.


Vui lòng đọc Chính Sách này cẩn thận trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Bằng việc gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã thể hiện sự cho phép chúng tôi xử lý thông tin đó cho tất cả mục đích được nêu tại Chính Sách này. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ không thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc phản hồi các câu hỏi của bạn.


Chính Sách này được áp dụng cho website của chúng tôi và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được gửi đến chúng tôi bằng văn bản.


Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm bằng việc cập nhật nội dung của trang này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để nhận bất kỳ thay đổi nào. Chính Sách này có hiệu lực từ Ngày 1 tháng 1 năm 2022.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ XỬ LÝ

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau đây về bạn:

 • thông tin mà bạn cung cấp thông qua việc điền vào các mẫu đơn trên website Skills Bridge, bao gồm nhưng không giới hạn tên, tên người dùng, mật khẩu và thông tin liên lạc;Quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • chi tiết đơn đặt hàng;
 • bất kỳ trao đổi thư từ/thông báo nào giữa bạn và chúng tôi;
 • bất kỳ khảo sát nào mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện;
 • chi tiết những lần truy cập website Skills Bridge của bạn và các tài nguyên mà bạn truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn lưu lượng dữ liệu, vị trí, nhật ký web và các dữ liệu truyền thông khác, cho dù các dữ liệu này có được yêu cầu cho mục đích lập hóa đơn của chúng tôi hoặc mục đích khác hay không;
 • thông tin về việc mua hàng của bạn được thực hiện thông qua website Skills Bridge; và
 • thông tin cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành động nào mà có thể hủy tài khoản của bạn hoặc có thể thiết lập tài khoản giả mạo

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các thông tin chi tiết cung cấp cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ. Nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang nắm giữ có thể không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt theo quy định được nêu tại Điều 7 bên dưới. Đội ngũ của chúng tôi sẽ kịp thời chỉnh sửa mọi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin được cung cấp không chính xác và đầy đủ.

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể mà thông tin được thu thập, bao gồm các mục đích sau:

3.1. Thực hiện hợp đồng, bao gồm:

 • Để đàm phán, ký kết và thực hiện quan hệ hợp đồng với bạn;
 • Để cung cấp thông tin chi tiết về khóa đào tạo (chẳng hạn như thời gian, địa điểm, chi phí) mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn;
 • Để quy định các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

3.2. Tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn các sản phẩm phù hợp

 • Để tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của bạn;
 • Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ và website của chúng tôi nhằm củng cố và tối ưu hóa mối quan hệ khách hàng;
 • Để xử lý và phân tích dữ liệu cho mục đích tiếp thị dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;
 • Để gửi email và bản tin về các cuộc hội thảo sắp tới, tin tức về Skills Bridge, lời mời tham gia các sự kiện của khách hàng, v.v.
 • Để bảo vệ bạn hoặc công ty của bạn khỏi các hoạt động gian lận do bị đánh cắp thông tin hoặc bị những người không được phép truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.
 • Để đảm bảo an ninh công nghệ thông tin trên website.

4. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI 

4.1. Sử dụng thông tin trong nội bộ Skills Bridge

Quyền truy cập thông tin của bạn trong nội bộ Skills Bridge chỉ được cấp riêng cho những người cần thông tin đó nhằm thưc hiện các mục đích được quy định tại Điều 3 nêu trên.


4.2. Sử dụng thông tin bên ngoài Skills Bridge

Chúng tôi tôn trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ chia sẻ thông tin về bạn nếu được yêu cầu bởi quy định pháp luật hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nếu bạn đã chấp thuận việc chia sẻ thông tin đó của chúng tôi hoặc nếu được yêu cầu cho việc tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi mà không trái với quy định pháp luật áp dụng.


Nếu được pháp luật yêu cầu, có thể chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhận của bạn đến các bên nhận sau đây, chẳng hạn như:

 • Các cơ quan công quyền hoặc các cơ quan kiểm soát, chẳng hạn cơ quan thuế, cơ quan hải quan;
 • Các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật, chẳng hạn cảnh sát, tòa án, viện kiểm sát;
 • Luật sư hoặc công chứng viên, chẳng hạn trong các trường hợp kiện tụng;
 • Kiểm toán viên.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác, chẳng hạn như:
 • Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc bên giao nhận;
 • Các nhà tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, nếu bạn tham gia triển lãm hoặc sự kiện;
 • Các ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để xử lý tất cả các vấn đề tài chính;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi, v.v.

Bằng việc gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba như đã nêu ở trên.


Để tổ chức của chúng tôi hoạt động hiệu quả (cũng bao gồm khi chúng tôi quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc cơ cấu lại tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của mình (gọi chung là “Mua Bán và Sáp Nhập”)), chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài là các bên cũng có thể có thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích nhất định, như nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, các công ty hoặc đơn vị tư vấn. Chúng tôi cũng có thể phải tiết lộ các thông tin cá nhân nhất định cho những bên mua tiềm năng hoặc thực tế của chúng tôi và cho các cố vấn của họ hoặc nhận thông tin cá nhân từ những bên bán tiềm năng hoặc thực tế của chúng tôi và từ cố vấn của họ trong các quy trình Mua Bán và Sáp Nhập. Bằng việc gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của chúng tôi hoặc những bên mua và bên bán tiềm năng hoặc thực tế của chúng tôi và các cố vấn tương ứng của họ cho các mục đích được quy định ở trên.

Để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin giống như những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận tương ứng với họ. Cùng với các điều khoản khác, các thỏa thuận này quy định các vấn đề sau:

 • Quyền của bên thứ ba trong việc truy cập độc quyền vào thông tin họ cần để hoàn thành các công việc họ được giao.
 • Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, chỉ những nhân viên đã cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin một cách rõ ràng thì mới có quyền truy cập thông tin của bạn.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ thông tin.
 • Xử lý thông tin sau khi chấm dứt quan hệ kinh doanh giữa nhà cung cấp dịch vụ và chúng tôi.

Khi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc các đối tác của chúng tôi có trụ sở bên ngoài Việt Nam, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật đặc biệt (chẳng hạn có các điều khoản hợp đồng đặc biệt) để đảm bảo rằng thông tin được xử lý theo các tiêu chuẩn tương tự như hoặc cao hơn tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của mình để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy tắc của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

5. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Để tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin áp dụng, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn không quá thời hạn cần thiết cho mục đích liên quan. Nếu thông tin của bạn không còn cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó theo chu kỳ, trừ trường hợp việc lưu trữ tạm thời vẫn cần thiết hoặc theo yêu cầu của pháp luật áp dụng.

6. CAM KẾT BẢO MẬT

Skills Bridge cam kết đảm bảo an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ:

 • Không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kì bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của chúng tôi bị tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu, chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời đến bạn, các người dùng khác và các cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhằm ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ thông tin không được phép, duy trì các quy trình cụ thể để đảm bảo an toàn cho thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua phương thức trực tuyến.

7. CÁCH THỨC TRUY CẬP VÀ SỬA ĐỔI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH  

Nếu các thông tin của bạn không chính xác (hoặc không còn chính xác), bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa thông tin hoặc bổ sung thông tin nếu thông tin đó chưa đầy đủ bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết như sau:

Công Ty Cổ Phần Skills Bridge

Tầng lửng, Tòa nhà Fideco Riverview, Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: Julie Huynh, +84 902 335 354

Mail: info@skillsbridge.vn

Bạn cũng có thể yêu cầu xóa ngay thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email nêu trên trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập;
 • Nếu bạn hủy bỏ sự đồng ý của mình và nếu không có cơ sở pháp lý nào khác cho việc xử lý thông tin của bạn;
 • Nếu bạn phản đối việc xử lý thông tin và nếu không có lý do quan trọng nào làm cơ sở cho việc xử lý thông tin;
 • Nếu thông tin của bạn đã bị xử lý sai;
 • Nếu thông tin cá nhân của bạn phải được xóa để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Xin lưu ý rằng trước khi xóa thông tin của bạn, chúng tôi phải kiểm tra xem có bất kỳ lý do chính đáng nào cho việc chúng tôi tiếp tục xử lý hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn hay không hoặc có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ bắt buộc nào đối với chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi sao lưu hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích tuân thủ pháp luật.


Chúng tôi luôn cố gắng trả lời các thắc mắc và khiếu nại của bạn nhanh nhất có thể để duy trì quyền lợi của bạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tần suất của các câu hỏi, có một số trường hợp nhất định mà chúng tôi phải mất đến 30 ngày để phản hồi yêu cầu của bạn. Nếu câu trả lời của chúng tôi mất nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn lý do chậm trễ và sẽ thảo luận các bước tiếp theo với bạn.

8. LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website của chúng tôi có thể chứa những đường link dẫn đến các website khác do bên thứ ba kiểm soát, cung cấp hoặc duy trì (ví dụ như YouTube, Google Maps, Facebook). Những website của bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng và độc lập. Trừ khi có quy định cụ thể khác, Skills Bridge không cam kết và trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm đối với các website này hoặc nội dung tại các website này, hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, người quan tâm, người đăng ký hoặc người truy cập của các bên thứ ba này, và các thông lệ về bảo mật thông tin của các website này. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ các thông báo bảo mật của bất kỳ website bên thứ ba nào như vậy. Việc bạn cung cấp thông tin cá nhân cho và/hoặc truy cập và/hoặc sử dụng website của bên thứ ba này sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

9. SỬA ĐỔI

Skills Bridge có quyền thay đổi Chính Sách này theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào. Phiên bản có hiệu lực luôn có tại https://www.skillsbridge.vn/.

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge